قفل کردن آیدی بدون هیچ برنامه ای!!!!!!!!!!!

 
 
مرحله اول:به سایت روبه رو مراجعه کنید.  www.yahoo.com

 

مرحله دوم:به قسمت میل یاهومراجعه کن. Mail

مرحله سوم:آیدی مورد نظر را بنویس.

مرحله چهارم:پسورد را تا ۱۵ بار اشتاه وارد کن.

نتیجه گیری:آیدی مورد نظر تا ۴۲ ساعت قفل خواهد شد.

/ 2 نظر / 93 بازدید
شه ناز

[ماچ]از بازدید و نظرت متشکرم وبلاگ زیبایی دارین [خداحافظ]

هومن

سلام گلم من آپم بدو بيا .•*. .•*..*•.ســــــلام مهربون هميشگي .•*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*خوبي؟... .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*..•*..*•. .•*..*•. . من آپ کردم........ .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. منتظرتونم... .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.شاد باشي مهربون #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. آرزومند آرزوهــــاي قشنگت ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´